Fokus på Viskaforsbygden! Vad vill Socialdemokraterna?

Idag publicerar vi Ulf Olssons inlägg om hur Socialdemokraterna ser på Viskaforsbygden idag och i framtiden. Välkomna med kommentarer och tillägg!

Detta är noteringar från ett samtal mellan Ulf Olsson (S) och Jan-Åke Brorsson.
Jan-Åke har hållit i pennan och Ulf har godkänt noteringarna.

Inledningsvis ville Ulf ta upp frågor om den långsiktiga utvecklingen i Borås stad. Enligt det förslag till Översiktsplan som ligger ute för synpunkter är målsättningen att Borås skall öka antal invånare från ca 104000 till ca 140 000 år 2035. Kommunens strategi är att stärka centrum och där bygga fler bostäder. Men det handlar också om att utveckla och stärka tätorter som Viskafors, Fristad, Dalsjöfors och Sandared. Den nya 27:an, Kråkeredsrondellen och kommunens stora satsning på Sobacken innebär en styrka för Viskaforsbygden. Efterfrågan på bostäder kommer att öka. Men det krävs också en bättre infrastruktur och kollektivtrafik för att binda ihop Viskafors med staden centrum. Om Viskaforsbygden skall få sin del av utvecklingen krävs årligen ett ökning av antal invånare med ca 100 personer, vilket i sin tur kräver ca 50 nya lägenheter per år. Huvuddelen av dessa lägenheter skall ligga i eller i närheten av Viskafors centrum eller i kollektivtrafikspåret in mot Borås centrum. Exempelvis i Rydboholm eller Svaneholm. Men dessutom måste det finnas möjlighet – om det finns efterfrågan – att bygga enfamiljshus eller mindre flerbostadsfastigheter i Kinnarumma och Seglora.
En viktig strategisk åtgärd blir därmed kommunens förmåga att ta fram deltaljplaner för byggnation av bostäder samt offentlig och kommersiell service. Utvecklingen av kollektivtrafiken kommer ha stor betydelse. Många bussförbindelser men också en upprustad Viskadalsbanan med bra tågförbindelser skapar möjligheter till pendling både mot Borås och Varberg. Placeringen av Viskafors station är något som måste prövas! Kanske behövs också ett stopp för vissa tåg i Rydboholm?
Vad gäller byggnation har Borås stad en positiv situation i Viskaforsbyggden genom att kommunen i stort sett äger all mark i Viskafors och Rydboholm. Det behövs därmed inga större insatser för att köpa in mark utan fokus kan ligga på hur marken skall användas i enlighet med Översiktsplanens intentioner. Kommunens roll är att ta fram detaljplaner och erbjuda kommunala bostadsbolag exempelvis Viskaforshem och privata bolag att bygga på marken. Hittills har det enbart varit Viskaforshem som varit intresserad av att bygga flerfamiljshus i Viskaforsbygden. Ulf är öppen för att även andra bolag är välkomna med sitt intresse. Det viktiga är att få igång en bostadsproduktion. Inte vem som bygger.

Ulf kom också in på de mindre tätorterna exempelvis Svaneholm och jämför med Målsryd. Båda äldre industriorter men där en upprustning skulle behövas. En fråga som vi bör ta oss an och fundera på hur vi utvecklar denna typ av orter. Men det är också viktigt att ha fokus på våra invånare i ytterkanterna som gränsar till andra kommuner. För att klara behov i Seglora och Kinnarumma krävs samarbete med andra kommuner exempelvis Mark och Bollebygd.
Avslutningsvis talade vi något om kortsiktiga insatser för att stärka Viskaforsbygden. Ulf pekade på den bostadsproduktion som Viskaforshem har på gång i Pumpkällehagen, kommunen agerade för att få ha kvar en vårdcentral och stödjer Viskaforshems åtgärder för att på sikt bygga nytt in centrum för vårdcentral, tandläkare och apotek. Skolans kvalitet är en viktig fråga för Ulf bl.a. då den nya förskolan i Rydboholm. Han konstaterar också att satsningen på Sobacken, den nya 27:an och kollektivtrafiken har stor betydelse för invånarna i Viskaforsbygden och ökat bygdens attraktionskraft. Naturreservatet Storsjön, Näridrottsplats i Rydboholm, planering av nya omklädningsrum på Sven Eriksonsvallen, liksom att bygdens föreningar fått del av lokala utvecklingsmedel lyfter Ulf fram som ytterligare insatser som kommunen gjort för att stärka Viskaforsbygden.
S har idéer om Viskaforsbygdens utveckling. Men skall de förverkligas krävs under kommande år beslut om många åtgärder. Inte minst deltaljplaner för byggnation av bostäder samt offentlig och kommersiell service. Viskaforsbyggdens invånare får bevaka hur vi agerar säger Ulf i en avslutande kommentar.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *