Fokus på Viskaforsbygden! Vad vill Moderaterna?

Idag publicerar vi Annette Persson Carlssons inlägg om hur Moderaterna ser på Viskaforsbygden idag och i framtiden. Välkomna med kommentarer och tillägg!

Detta är noteringar från ett samtal mellan Annette Persson Carlson (M) och Jan-Åke Brorsson. Jan-Åke har hållit i pennan och Annette har godkänt noteringarna.

Samtalet inleddes med en genomgång av de åtgärder som M tagit upp i bl a rapporter, motioner och budgetarbetet för 2016/17. Exempel på åtgärder som M lyft fram och stödjer är:

  • Näridrottsplats i Rydboholm
  • Cykelbana mellan Rydboholm och Viskafors
  • Fler bostäder i Viskaforsbygden. Det finns tomtmark i Kinnarumma och Rydboholm men det behövs mer planerad mark i hela Viskaforsbygden
  • Uppmuntra till att fler trygghetsboenden byggs
  • Utvecklad kollektivtrafik. Bl.a. byabuss/närtrafik
  • Trygg- och säker trafikmiljö. Tekniska nämnden skall kontinuerligt inventera samt ta fram åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer. Exempelvis i anslutning till skolor.
  • Skapa bättre möjligheter för landsbygdsföretag att delta vid upphandlingar. Priset bör inte vara det enda som styr vid upphandlingar.
  • Verka för att anpassa regelverk som möjliggör för exempelvis handlare/servicebutiker att erbjuda olika servicefunktioner
  • Utred möjligheterna till fjärr- och distansundervisning för att kunna bibehålla kommunens små skolor.
  • Erbjud läxhjälp till de elever som behöver detta. Gärna i samverkan med ortens föreningsliv

Samtalet gick vidare till den långsiktiga utvecklingen och arbetet med den nya Översiktsplanen. En stor och viktig fråga är var vi skall ha framtidens bostäder.
M vill ha en förtätning av centrum men även i andra delar av kommunen. Exempelvis i Viskafors och utefter kollektivtrafiksstråket från Viskafors in mot Borås centrum. Men detta utesluter inte möjligheterna att bygga enfamiljsvillor och flerfamiljsfastigheter i exempelvis Kinnarumma, Svaneholm och Seglora.
Vi har idag i Viskaforsbygden alltför lite av byggklar mark. Därför måste planarbetet stärkas och fler områden med byggklar mark tas fram. Den byggklara marken måste därefter marknadsföras. Såväl privata entreprenörer som kommunala bostadsbolag är välkomna att visa intresse för att bygga.
Vad gäller mark för näringslivet så tror M att utvecklingen i Viared, den nya sträckningen R40 till R27/R41 och Kråkeredsrondellen kommer gynna utvecklingen i Viskaforsbygden och innebära efterfrågan på bostäder. Kollektivtrafiken och möjligheterna till pendelparkering är strategiskt viktiga åtgärder.
Annette noterar slutligen att Översiktsplanen anger spelregler för utvecklingen. Men för att utveckla olika geografiska områden som Viskaforsbygden krävs fördjupade studier och kompletterande kommunala beslut. Därför är det viktigt att invånarna i Viskaforsbygden är på alerten och aktivt följer den fortsatta utvecklingen!

Avslutningsvis konstaterar Annette att för de områden i kommunen som gränsar till andra kommuner behövs samarbetet och utbyte av tankar mellan berörda kommuner. För exempelvis Seglora behövs en samverkan mellan Borås, Mark och Bollebygd.

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *