Om Rydboholm

Rydboholm är den första orten man träffar på om man åker från Borås mot Viskafors och ligger cirka 5-6 minuters bilväg från staden.
Idag bor det strax över 1000 personer i Rydboholm (källa: Wikipedia).

Kort historik
Under 1800-talets förra hälft växte sig textilindustrin stark i Kinnarumma socken. Exempel på detta är fabrikssamhällena Rydboholm och Viskafors. I Rydboholm, ca sex km sydväst om Borås, grundade fabrikören Sven Erikson Sveriges första mekaniska väveri år 1834. Förutom bruksmiljön intill Viskan består samhället främst av egnahems- och villaområden. Genom orten går landsvägen mellan Borås och Kinna.

Rydboholms Kyrka
Rydboholms kyrka är belägen intill en fördämning av Viskan ett stycke nordöst om industribebyggelsen där kontor, fabriksbyggnader och tjänstemannabostäder med mera ingår. Kyrkan och den kvarvarande industriella bebyggelsen ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården, med motivet att det är en tidig industriell miljö av stort kulturhistoriskt värde.

RYDBOHOLMS KYRKA uppfördes 1852 vid Viskans strand för Rydboholms fabrikssamhälle på initiativ av fabrikören Sven Erikson. Byggandet av kyrkan bekostades i sin helhet av Erikson. Väveriet i Rydboholm sysselsatte 300 personer och på grund av det långa avståndet till sockenkyrkan ansåg fabrikören att en privat kyrka behövdes för fabrikens anställda. Den nyuppförda kyrkan bestod endast av ett långhus. Inredningen utgjordes i stor utsträckning av gåvor, främst från Rydboholms AB.

Källa: Riksantikvarieämbetet

PS: Är det faktafel eller ni har historiska bilder från orten eller tillägga fakta och historik, tveka inte att höra av er till info@viskafors.net

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *