Fokus på Viskaforsbygden! Vad vill Kristdemokraterna

Här kommer Kristdemokraternas syn på Viskaforsbygdens utveckling!

Detta är noteringar från ett samtal mellan Falco Güldenpfennig (KD) och Jan-Åke Brorsson. Jan-Åke har hållit i pennan och Falco har godkänt noteringarna.
Vårt samtal började med en fråga om hur Falco och hans parti Kristdemokraterna ser på den långsiktiga utvecklingen i Viskaforsbygden.
Partiets övergripande syn är att det måste finnas en god balans mellan centrum och landsbygd. Vi skall ha boende i hela kommunen. Detta kräver möjligheter till bostadsbyggande, service samt goda kommunikationer. Det skall finnas bra kommunikationer med kommunens centrum men också mellan olika kommundelar.
Med den utgångspunkten konstaterar Falco att det arbete som nu pågår med en ny Översiktsplan(ÖP) är viktigt och lägger en grund för fortsatt utveckling vad gäller bostäder, kommunal/kommersiell service, näringslivsutveckling, kommunikationer mm. Idag har vi 4 utvecklingsområden uppe till diskussion. Enligt Falco borde man istället arbeta med ca 30 utvecklingsområden. Exempel på områden är kommunens centrum, olika kommundelar såsom Hässleholmen och Viskafors men också nya områden som Pickesjön/Bosnäs, Nordskogen. Viared/Seglora borde också vara ett alternativ att lyfta in.
Det fortsatta arbetet med ÖP innebär prioriteringar av vilka områden som kommunen skall satsa på. Hur Viskaforsbygden kommer att prioriteras kommer att växa fram i den fortsatta diskussionen. Hur mycket mark för bostäder, service och näringsliv kommer att tas fram? Vem skall bygga bostäderna? Falco är positiv till de satsningar som Viskaforshem gör. Finns det fler byggherrar som vill bygga i Viskafors? KD vill pröva idén om en sammanslagning av de kommunala bostadsbolagen. Men inom partiet finns också en debatt om att ett lokalt bostadsbolag också har stora demokratiska fördelar. En viktig fråga för Viskaforsbygdens utveckling blir hur vi kan skapa effektiva kommunikationer.
Falco framhåller att KD i stora delar ställer upp på den lokala landsbygdspolitik som även C driver.
Vad gäller mer kortsiktiga frågor så stödjer KD Viskaforshems planer på nya bostäder. KD har varit positivt inställd till cykelvägen mellan Rydboholm och Viskafors samt vill gärna ha en fortsatt utbyggnad in mot Borås centrum. Just nu förs en diskussion om flextrafik istället för servicelinjer med bussar. Enligt KD bör flextrafiken inte bara beröra stadens inre delar utan även exempelvis Viskaforsbygden. För att underlätta resandet in till centrum vill KD i enlighet med Varbergsmodellen införa icke tidsbegränsad parkering. Slutligen lyfter Falco upp frågor om vindkraft och solenerig som kan bli viktiga framtidsfrågor för Viskaforsbygden.

Vårt samtal avslutas med att vi nu får följa hur KD agerar när Översiktsplanen skall prioriteras. Där får vi svaren på hur partiet ser på den långsiktiga utvecklingen i Viskaforsbygden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *